O Firmie

    Ochrona środowiska naturalnego to jeden z ważniejszych priorytetów dzisiejszego świata. To co nas otacza ma duży wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

PWK "Górna Odra" sp. z o.o. to podmiot, który powstał w 2008r. w celu unormowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Krzyżanowice i Kornowac. Obecnie spółka prowadzi działalność wyłącznie na terenie gminy Krzyżanowice w zakresie: - zbiorowego zaopatrzenia w wodę na całym obszarze gminy Krzyżanowice, - eksploatacji składowiska odpadów w Tworkowie, - wykonywania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, - usług koparko-ładowarką, - usług remontowo-budowlanych.

Gmina Krzyżanowice jest zaopatrywana w wodę z SUW Borucin (gmina Krzanowice) przy pomocy sieci wodociągowej oraz przepompowni wody w Tworkowie (Hanowiec), zbiorników wody w Owsiszczach (Wydale), przepompowni wody w Owsiszczach, zestawów hydroforowych w wyższych partiach gminy oraz zbiornika i przepompowni na SUW Rudyszwałd. Południowa część gminy, tj. miejscowości Chałupki, Zabełków i Rudyszwałd posiadają rezerwowe zasilanie z własnego ujęcia w Rudyszwałdzie poprzez SUW Rudyszwałd. Obecnie, po modernizacji sieci wodociągowej w Bieńkowicach wykonanej w latach 2014-2015 przy udziale środków zewnętrznych z PROW (dotacja) oraz WFOŚiGW (pożyczka), cała sieć wykonana jest z PCV oraz PE. Elementy stalowe występują jeszcze na części przyłączy wodociągowych.

Składowisko odpadów w Tworkowie, wybudowane w roku 1999 dla mieszkańców gminy Krzyżanowice, dzisiaj, po zmianie przepisów w zakresie gospodarki odpadami , służy do unieszkodliwiania odpadów powstających na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów (RIPOK) oraz odzysku odpadów obojętnych (gruz, ziemia, itp.) poprzez wykorzystanie na warstwy inertne oraz drogi technologiczne na składowisku.

Ważnym zadaniem, które czeka spółkę jest ciągle gospodarka ściekowa. Będzie ona realizowana etapami przy wykorzystaniu możliwych do pozyskania środków zewnętrznych.© 2018